Meddelande 23.3.2020

”Pensionsskyddet är vår gemensamma sak” – Läs i rapporten hur vi skötte ditt pensionsskydd 2019

Ilmarinens årsberättelse och företagsansvarsrapport ger en insikt i hur vi skötte ditt pensionsskydd år 2019. Rapporten innehåller också information om på vilket sätt pensionsskyddet i praktiken inverkar i olika levnadssituationer på alla som bor i Finland.

– Pensionsskyddet är allas gemensamma sak. Vi arbetar för ett framgångsrikt samhälle och goda resultat tryggar framtiden även under kommande år och decennier. Med tanke på Ilmarinen och våra kunder var 2019 ett utmärkt år. Vi uppdaterade vår strategi, förnyade vår organisation och effektiverade vår verksamhet. Den bästa placerings­avkastningen under hela decenniet stärkte solvensen, vilket tillsammans med den snabbt förbättrade kostnadseffektiviteten gynnar våra kunder. Kundåterbäringarna stiger rekordhögt till 164 miljoner euro, konstaterar Ilmarinens verkställande direktör Jouko Pölönen.

Det största samtalsämnet i anslutning till pensionerna år 2019 var nativiteten och kommande generationer. De nyfödda och ännu ofödda barnen betalar våra pensioner i framtiden. För närvarande bärs ansvaret för finansieringen av pensionerna av den arbetsföra befolkningen.

– Våra kunders framgång är viktig också för oss. Sysselsättningen och den ekonomiska tillväxten inverkar på placeringsintäkterna och utbetalda löner. Utvecklingen av lönesumman syns direkt i de pensionsavgifter som vi samlar in och med vilka pensionerna finansieras.

Med hjälp av Ilmarinens årsberättelse och företagsansvarsrapport kan du enkelt läsa om ditt pensionsskydd om du så är arbetstagare eller företagare. Rapporten innehåller en översikt av på vilket sätt arbetspensionsförsäkringen tryggar din utkomst redan under yrkesbanan.

– Årsberättelsen och företagsansvarsrapporten är ett viktigt sätt för oss att redogöra för på vilket sätt vi sköter ditt pensionsskydd och för den information som vi delar om vårt arbete. Vi hoppas att den öppna diskussionen om målen med vårt arbete fortsätter med dig senast efter att du hunnit ta del av vår rapport, säger Ilmarinens företagsansvarschef Joona Raudaskoski.

– Läsaren kan bland annat fördjupa sig i varför det lönar sig att upprätthålla arbetsförmågan redan innan den börjar försvagas och vilka följder det kan få för individen och hela samhället om upprätthållandet av arbetsförmågan försummas. I rapporten har vi även sammanställt information om dagens pensionstagare: hurdan inkomstnivå de har och var de bor.

Ansvarsfulla placeringar är lika med långsiktiga placeringar

Sedan början av 2020 har coronaviruset gett upphov till ny oro i hela världen och lett till fluktuationer på placeringsmarknaden och inom hela ekonomin.

– Viruspandemin utmanar hela samhället och driver ekonomierna i recession, men förhoppningsvis blir konsekvenserna tillfälliga. Under undantagsförhållandena är det viktigt att sköta hälsan, säkerheten och den fortsatta utkomsten på så sätt att arbetsplatserna kan tryggas. Pensionsbolagens solvens fungerar som buffert för marknadsfluktuationer och gör det möjligt att placera långsiktigt, säger Pölönen.

Kapitlet om placeringen av pensionstillgångarna ger en översikt av målen med långsiktig placering: på vilket sätt vi tryggar pensionerna för kommande generationer genom att placera våra gemensamma pensionstillgångar inkomstbringande, betryggande och ansvarsfullt.

År 2019 ställde Ilmarinens som mål att placera pensionstillgångarna koldioxidneutralt fram till utgången av 2035. Arbetets första etappmål offentliggjordes i februari 2020. Vårt mål är att påverka våra placeringsobjekt så att de gör faktiska utsläppsminskningar, dvs. så att utsläppen som helhet minskar.

Koldioxidneutralitetsmålet är en del av Ilmarinens långsiktiga arbete för att trygga pensionstillgångarna. Målet beaktar de risker och möjligheter som klimatförändringen medför för ekonomin.

Ilmarinens arbete för att främja ansvarsfulla placeringar fick också internationellt erkännande. I en jämförelsevärdering som gjordes av internationella investerare ansågs Ilmarinen vara en exemplarisk placerare i enkäten IRRI 2019. Samarbetsorganisationen inom fastighets­branschen RAKLI ry uppmärksammade Ilmarinens långsiktiga arbete med priset Årets byggherre 2019.

– Bevisen på uppskattning berättar om att vårt arbete gör skillnad. Det viktiga är att god praxis sprids. Ju flera placerare som beaktar ansvarsaspekterna, desto lättare är det att placera pensionstillgångarna ansvarsfullt, säger Ilmarinens chef för ansvarsfulla placeringar Anna Hyrske.

Mer information

Joona Raudaskoski, företagsansvarschef, t. 010 284 2113, joona.raudaskoski@ilmarinen.fi

Aktuellt nu

Meddelande 26.4.2024

Ilmarinens placeringsavkastning var 3,2 procent och effektiviteten förbättrades ytterligare

Avkastningen på arbetspensionsbolaget Ilmarinens placeringar var i januari–mars 3,2 procent. Bolagets kostnadseffektivitet förbättrades ytterligare då premieinkomsten ökade och de omkostnader som behövs för verkställande av pensionsskyddet minskade. – Vi har fortsatt att framgångsrikt genomföra Ilmarinens strategi och i betydande grad utökat vår lönsamhet under de senaste sex åren, konstaterar Ilmarinens verkställande direktör Jouko Pölönen.

Ilmarinens placeringsavkastning var 3,2 procent och effektiviteten förbättrades ytterligare

Nyheter 19.12.2023

Vi tar i bruk Suomi.fi-identifikation i webbtjänsten för arbetsgivare

Vi övergår till Suomi.fi-identifikation i webbtjänsten för arbetsgivare 19.12. Detta innebär att du i fortsättningen kan logga in i tjänsten med dina personliga nätbankskoder eller med mobilcertifikat. För det behöver du antingen en registerroll eller Suomi.fi-fullmakt.

Vi tar i bruk Suomi.fi-identifikation i webbtjänsten för arbetsgivare
Mera nyheter och meddelanden