Meddelande 11.2.2021

Ilmarinens bokslut 2020: Solvensen stärktes ytterligare trots coronakrisen, effektiviteten förbättrades avsevärt

Ilmarinens placeringar avkastade 7,1 procent då coronakrisen orsakade fluktuationer på marknaden. Placeringstillgångarnas värde steg till rekordhög nivå över 53 miljarder euro och solvensen stärktes. Omkostnaderna sjönk med 9 procent.

– Ilmarinen lyckades bra med sin placeringsverksamhet i det mycket krävande marknadsläget. Placeringarna avkastade 7,1 procent, dvs. 3,5 miljarder euro och solvensen stärktes till 130,2 procent. Omkostnaderna sjönk med 11 miljoner euro, och en god kostnadseffektivitet tillsammans med en stark solvens gynnar våra kunder i form av kundåterbäringar. Vi blev det mest solventa arbetspensionsbolaget och lyckades stärka vår ställning som den ledande aktören inom branschen, säger Ilmarinens verkställande direktör Jouko Pölönen.

Covid-19-pandemin hade förutom på placeringsmarknaden även en kraftig inverkan på syssel­sättnings­läget och företagens lönesumma. Ilmarinens premieinkomst var 5,2 (5,8) miljarder euro. Samtidigt utbetalades pensioner för 6,1 (6,1) miljarder euro. Förutom den försvagade syssel­sättningen minskade premieinkomsten även av den temporära nedsättningen av arbetsgivarnas ArPL-avgift med 2,6 procentenheter under perioden 1.5–31.12.2020 som en följd av coronakrisen.

– Vi har stött våra kunder under krisen på många sätt. Tillsammans med de andra pensions­bolagen och myndigheterna beredde vi i början av krisen snabbt en möjlighet att förlänga betal­ningstiderna för de lagstadgade pensionsavgifterna och förhandlade om lättnader i hyres­betalningarna. Det försvagade sysselsättningsläget, nollräntemiljön och den låga nativiteten orsakar också ett tryck på pensionernas finansiering. Det är viktigt att nu satsa på att snabbt få befolkningen vaccinerad och restriktionerna upphävda så att de ekonomiska och sociala följderna av krisen kan minskas. Samtidigt bör det tas fram lösningar för att stärka sysselsättningen och konkurrenskraften även på lång sikt, säger Pölönen.

Välfungerande operativ verksamhet, snabbare pensionsbeslut

Ilmarinens operativa verksamhet fungerade störningsfritt trots undantagsförhållandena på grund av corona. Kundservicen och pensionsutbetalningen fungerade normalt hela året och kundernas serviceupplevelser stärktes.

Bolaget utfärdade över 36 000 nya pensionsbeslut och kunderna fick sina pensionsbeslut snabbare än tidigare. Andelen ärenden som sköttes digitalt ökade och ca 70 procent av ärendena kom elektroniskt via webbtjänsten. Ilmarinens webbtjänst förnyades på hösten.

Ilmarinens kundanskaffning netto steg till 281 (204) miljoner euro tack vare en utmärkt kundomsättning på 97,2 procent. I slutet av året hade nästan 70 000 arbetsgivare och 76 000 företagare valt Ilmarinen som sitt arbetspensionsbolag och antalet försäkrade var 555 000.

De driftskostnader som täcks med omkostnadsdelen sjönk med 9 procent till 118,7 (130,2) miljoner euro. Resultatet av omkostnadsrörelsen uppgick till 43 (55) miljoner euro och omkostnads­procenten som mäter kostnadseffektiviteten var 73,3 (70,5) procent.

– En ansvarsfull skötsel av pensionsskyddet innebär för oss att vi strävar efter en så kund­orienterad och kostnadseffektiv verksamhet som möjligt och att hela tiden förbättra våra handlingssätt. Detta gynnar våra kunder, men är viktigt också med tanke på hela samhället. Vi uppnådde synergifördelarna med fusionen av Etera år 2018 enligt planerna och fusionen har för egen del effektiverat verksamheten inom hela arbetspensionssystemet, säger Pölönen.

Ilmarinens totalresultat uppgick tack vare ett starkt placeringsresultat till 1,8 (2,0) miljarder euro.

Stora rörelser på placeringsmarknaden

– Coronakrisen orsakade ett kraftigt och rekordsnabbt kursfall i början av året. Tack vare central­bankernas och staternas massiva stimuleringsåtgärder vände kurserna klart uppåt redan i början av våren, och marknadspriserna i de olika tillgångsklasserna steg i stor utsträckning redan under årets tre sista kvartal, berättar vice verkställande direktör Mikko Mursula med ansvar för placeringarna.

Avkastningen på Ilmarinens placeringar vände snabbt och blev åter positiv efter det snabba kursraset i början av året och placeringsintäkterna för hela året uppgick till 7,1 (11,8) procent. Placeringstillgångarnas värde steg till 53,5 (50,5) miljarder euro.

– Vår placeringsstrategi fungerade utmärkt även på vårens krismarknad. Solvensen medförde inte några begränsningar i placeringsbesluten, och således blev vi inte tvungna att sänka våra placerings­risk­gränser på våren. På så sätt kunde vi delta i den mycket positiva marknadsrörelsen under slutet av året, vilket syntes i form av goda placeringsintäkter under årets tre sista kvartal. Även sett till tillgångsklasser lyckades vi omfattande och avkastningen på t.ex. placeringar som eftersträvar absolut avkastning var klart positiv både då marknaden gick ner under början av året och under marknadsuppgången i slutet av året, säger Mursula.

Av de huvudsakliga tillgångsklasserna avkastade aktieplaceringarna 12,4 (20,8) procent. Den sammanräknade avkastningen på ränteplaceringar, dvs. på obligationer, räntefonder, övriga finansmarknadsinstrument och lånefordringar var -0,4 (4,7) procent negativ. Fastighets­place­ringarna avkastade 0,4 (8,4) procent. På fastighetsmarknaden har coronakrisen orsakat ett underutnyttjande av affärslokaler, vilket inverkade på den långsiktiga förväntade hyresintäkten och försvagade värderingarna. Övriga placeringar avkastade 20,2 (-2,1) procent; i den här klassen ingår bland annat tillgångsplaceringar, placeringar i fonder som eftersträvar absolut avkastning och valutaplaceringar.

Årsavkastningen på Ilmarinens placeringar har varit i genomsnitt 5,9 procent sedan år 1997, vilket motsvarar en reell årsavkastning på 4,4 procent. Detta överstiger klart den antagna realavkastning som Pensionsskyddscentralen använder i sina långsiktiga beräkningar och som för närvarande är 2,5 procent.

Solvensnivån stärktes till 130,2 (126,6) procent tack vare det goda placeringsresultatet. Solvens­kapitalet var på rekordhög nivå i slutet av året, 12,5 (10,8) miljarder euro.

– Vi placerar pensionstillgångarna inkomstbringande, betryggande och ansvarsfullt. Vi har ställt som mål att ha en klimatneutral placeringsportfölj fram till utgången av 2035. För att nå detta mål analyserar vi koldioxidrisken omfattande och sänker högriskgränsen stegvis. Vi främjade målen om ansvarsfulla placeringen också genom att öka fastigheternas energieffektivitet och genom att utveckla den cirkulära ekonomin. Inom passiva placeringar har Ilmarinen deltagit i lanserandet av flera aktieindexfonder som placerar i ett ansvarsfullt jämförelseindex, vilka redan täcker över 90 procent av de passiva placeringarna i Ilmarinens börsnoterade aktieportfölj, berättar Mursula.

Antalet invalidpensioner slutade öka

Antalet ansökningar om invalidpension som inlämnades till Ilmarinen minskade med cirka sju procent, och antalet personer som fick invalidpension eller rehabiliteringsstöd var 3 766, vilket är 14 procent färre än året innan. Invalidpensioner utbetalades för 480 (500) miljoner euro. Den största orsaken till invalidpension var psykisk ohälsa.

– Det verkar som om antalet ansökningar om invalidpension har slutat öka, vilket är en god nyhet. Förra året var emellertid exceptionellt på grund av corona, och således kan det ännu inte dras några långtgående slutledningar. Pandemins inverkan på utvecklingen av arbetsförmågan kommer att synas först på längre sikt, säger Pölönen.

Ilmarinen stöder sina kundföretag att förutse och hantera risken för arbetsoförmåga med ett riskbundet, systematiskt och målinriktat samarbete. Under året användes 3,6 miljoner euro för arbetshälsoverksamhet. En del av de planerade arbetshälsoprojekten i kundföretagen annullerades eller flyttades fram på grund av undantagsförhållandena orsakade av corona.

Arbetsoförmåga förebyggs också med yrkesinriktade rehabiliteringsåtgärder. Under året fick 3 109 personer ett positivt beslut om sin rätt till rehabilitering från Ilmarinen. Nästan 80 procent av rehabiliteringsklienterna stod till arbetsmarknadens förfogande efter rehabilitering.

Bilagor:

Verksamhetsberättelse
Grafer

Närmare upplysningar:

Jouko Pölönen, verkställande direktör, tfn 050 1282
Mikko Mursula, vice verkställande direktör, placeringar, tfn 050 380 3016
Liina Aulin, kommunikationsdirektör, tfn 040 770 9400

Aktuellt nu

Meddelande 15.2.2024

Ilmarinens bokslut 2023: Placeringsintäkterna var 5,8 procent och kostnadseffektiviteten förbättrades ytterligare

Ilmarinens placeringsintäkter uppgick till 5,8 procent och kostnadseffektiviteten förbättrades ytterligare då premieinkomsten ökade med 4 procent och omkostnaderna sjönk med 5 procent. Våra kunder gynnas direkt av vår förbättrade effektivitet: i Ilmarinen sänktes arbetspensionsförsäkringsavgiftens omkostnadsdel med 20 procent vid ingången av 2024.

Ilmarinens bokslut 2023: Placeringsintäkterna var 5,8 procent och kostnadseffektiviteten förbättrades ytterligare

Nyheter 19.12.2023

Vi tar i bruk Suomi.fi-identifikation i webbtjänsten för arbetsgivare

Vi övergår till Suomi.fi-identifikation i webbtjänsten för arbetsgivare 19.12. Detta innebär att du i fortsättningen kan logga in i tjänsten med dina personliga nätbankskoder eller med mobilcertifikat. För det behöver du antingen en registerroll eller Suomi.fi-fullmakt.

Vi tar i bruk Suomi.fi-identifikation i webbtjänsten för arbetsgivare

Meddelande 27.10.2023

Ilmarinens placeringsintäkter var 3,3 procent – sysselsättningen försvagas

Avkastningen på Arbetspensionsbolaget Ilmarinens placeringar var i januari–september 3,3 procent. Bolaget fortsatte att effektivera sin operativa verksamhet. – Förra året var vi det effektivaste bolaget inom branschen mätt med omkostnadsprocenten. I år har de omkostnader som behövs för att verkställa pensionsskyddet minskat ytterligare och vi kommer att sänka omkostnadspriserna för våra kunder med 20 procent, säger verkställande direktör Jouko Pölönen.

Ilmarinens placeringsintäkter var 3,3 procent – sysselsättningen försvagas
Mera nyheter och meddelanden