Nyheter 28.11.2022

Bra att veta för pensionstagare då årsskiftet närmar sig

Vi har publicerat information om nästa års pension, utbetalningsdagar och förskotts-inne-hållning av skatt för våra kunder i tjänsten MinPension. I slutet av året skickar vi våra pensionstagare ett sms som styr dem att läsa sina uppgifter i MinPension.

Pensionerna stiger rekordartat med hela 6,8 procent vid ingången av 2023. Arbets­pensions­indexet växer klart mer än lönekoefficienten, vilket beror på de kraftiga prisstegringarna under innevarande år.

Med arbetspensionsindexet justeras löpande arbetspensioner. Lönekoefficienten inverkar på beräkningen av den framtida arbetspensionen och därtill på många av arbetsgivarens och företagarens penning- och gränsbelopp.

Du ser ditt pensionsbelopp och dina betalningsuppgifter genom att logga in i tjänsten MinPension.

Ett elektroniskt meddelande är bättre med tanke på datasäkerheten

I år skickar vi inte längre ett brev om pensionsbeloppet och betalningsuppgifterna till pensions­tagarna på papper. I fortsättning får våra kunder ett sms som styr dem att läsa sina uppgifter i tjänsten MinPension. Ett undantag utgör bland annat de kunder som bor utomlands samt kunder som har en intressebevakare. Även de kunder som av annan orsak inte kan använda den elektroniska tjänsten får ett meddelande på papper med posten.

– Med tanke på datasäkerheten är de elektroniska meddelandena tryggare. I tjänsten MinPension kräver läsandet av de egna uppgifterna att man identifierar sig i tjänsten, och uppgifterna löper inte samma risk att hamna i fel händer som information som skickas per brev, berättar Ilmarinens pensionsdirektör Outi Pekkarinen.

Fördelen med elektroniska meddelanden är också att informationen är snabb. I MinPension syns uppgifterna genast, medan det tar tid för ett brev att nå fram.

Avståendet från pappersmeddelanden sparar också på miljön då koldioxidavtrycket av infor­mations­förmedlingen minskar.

Då du identifierar dig ser du alla dina pensionsuppgifter

Förutom ditt pensionsbelopp och dina betalningsuppgifter innehåller MinPension även tjänster för skötseln av dina andra pensionsärenden. Genom att logga in i tjänsten med dina nätbanks­koder eller ditt mobilcertifikat kan du bland annat höja din skattesats eller anmäla om en ny adress eller ett nytt kontonummer.

Årsskiftet är en bråd tid i Ilmarinens telefontjänst och genom att sköta ärendena i MinPension slipper du köa i telefonen.

Då du kontrollerar att dina kontaktuppgifter är uppdaterade säkerställer du att du får aktuell information av oss även framöver.

Skattesatsen och beskattningen av pensionen år 2023

Skattesatserna för 2023 tas i bruk den 1 februari 2023. Pensionen för januari beskattas ännu med skattesatsen för 2022. Om du vill höja din skattesats fr.o.m. den 1 februari 2023, kan du göra detta först i mitten av januari i tjänsten MinPension under Mina uppgifter.

Närmare information om beskattningen av pension finns på Beskattning av pensioner.

Det pensionsbelopp som utbetalats 2022 finns i tjänsten MinPension under Betalningshistoria.

Läs även

Aktuellt nu

Nyheter 27.11.2023

Bra att veta för pensionstagare då årsskiftet närmar sig

Du kan se information om nästa års pension, utbetalningsdagar och förskottsinnehållning av skatt från och med den 4 december på vår webbplats MinPension. I slutet av året skickar vi våra pensionstagare ett sms och e-post som styr dem att läsa sina uppgifter i MinPension.

Bra att veta för pensionstagare då årsskiftet närmar sig

Nyheter 27.10.2023

Arbetsgivare, företagare, pensionstagare – arbetspensionsindexet och lönekoefficienten för år 2024 är fastställda

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt indextalen relaterade till arbetspensionsskyddet för år 2024. Arbetspensionsindexet för år 2024 är 3037, vilket innebär en höjning av pensionerna med cirka 5,7 procent vid årsskiftet. Lönekoefficienten fastställdes till 1,637, en ökning på 5,1 procent jämfört med år 2023.

Arbetsgivare, företagare, pensionstagare – arbetspensionsindexet och lönekoefficienten för år 2024 är fastställda

Meddelande 15.8.2023

Ilmarinens delårsrapport 1.1–30.6.2023: Placeringsintäkterna steg till 3,7 procent, solvensen stärktes och kostnadseffektiviteten förbättrades ytterligare

Avkastningen på Ilmarinens placeringsportfölj var 3,7 (-6,2) procent, dvs. 2,1 (3,7) miljarder euro Placeringarnas marknadsvärde steg till 58,2 (56,3) miljarder euro. Den långfristiga medelavkastningen på placeringarna räknat från år 1997 var 5,8 procent. Detta motsvarar en realavkastning på 3,8 procent.

Ilmarinens delårsrapport 1.1–30.6.2023: Placeringsintäkterna steg till 3,7 procent, solvensen stärktes och kostnadseffektiviteten förbättrades ytterligare
Mera nyheter och meddelanden