Nyheter 21.10.2022

Arbetsgivare, företagare, pensionstagare – arbetspensionsindexet och lönekoefficienten för år 2023 är fastställda

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt indextalen relaterade till arbetspensionsskyddet för år 2023. Arbetspensionsindexet för år 2023 är 2874, vilket innebär en exceptionellt stor höjning av pensionerna med cirka 6,8 procent vid årsskiftet. Lönekoefficienten fastställdes till 1,558, en ökning på 3,8 procent jämfört med år 2022.

Pensionerna som betalas ut justeras enligt arbetspensionsindexet. Lönekoefficienten påverkar beräkningen av framtida arbetspensioner och även många betalningar och gränsbelopp för arbetsgivare och företagare.

I början av år 2023 ökar arbetspensionsindexet betydligt mer än lönekoefficienten, vilket är exceptionellt jämfört med tidigare år och en följd av de kraftigt stigande priserna i år.

Så här förändras inkomstgränserna för arbetsgivare nästa år

År 2023 är den nedre gränsen för ArPL-försäkringsskyldigheten 65,26 euro i månaden, medan den i år är 62,88 euro i månaden. Den nedre gränsen innebär att arbetstagare under den inte behöver en ArPL-försäkring, men lönen måste ändå anmälas till inkomstregistret.

Avtalsarbetsgivare

Du ska teckna en ArPL-försäkring när du har minst en arbetstagare i ett fast anställningsförhållande, eller om lönen du betalar till dina arbetstagare under sex månader överskrider 9 348 euro (gränsen för år 2022 är 9 006 euro). Om detta villkor uppfylls ska du fylla i en ArPL-försäkringsansökan och du blir avtalsarbetsgivare.

Som avtalsarbetsgivare påverkas ArPL-avgiften av ditt företags storlek. Från och med början av 2023 kommer ArPL-avgiftens omkostnadsdel att fastställas separat av varje pensionsbolag. Omkostnadsdelen är den del av avgiften som täcker pensionsbolagets driftskostnader, med andra ord kostnaderna för att sköta försäkringar och pensioner. Ilmarinens utmärkta effektivitet kommer att innebära lägre arbetspensionsavgifter för våra kunder.

År 2023 räknas du som storarbetsgivare om ditt företags årslönesumma år 2021 överstigit 2 197 500 euro. Som en stor avtalsarbetsgivare alltså storarbetsgivare börjar dina arbetstagares arbetsförmåga att påverka storleken på ArPL-avgiften. Du kan se prognosen för nästa års ArPL-avgifter och procentsatser genom att logga in på webbtjänsten för arbetsgivare.

Tillfällig arbetsgivare

Som tillfällig arbetsgivare betalar du bara ArPL-grundavgiften. Om du inte har fast anställda arbetstagare och har betalat mindre än 9 348 euro (9 006 år 2022) i lön till en eller flera arbetstagare räknas du som tillfällig arbetsgivare. Som tillfällig arbetsgivare betalar du ArPL-avgiften, men du behöver inte en ArPL-försäkring.

ArPL-avgiftsprocenten för tillfälliga arbetsgivare är samma i alla pensionsbolag.

Du kan läsa mer om ArPL-försäkringsskyldigheten för arbetsgivare i olika storleksklasser på vår webbplats.

Så här påverkas företagarnas arbetsinkomst av lönekoefficienten

År 2023 är den nedre gränsen för FöPL-inkomstgränsen 8 575,45 euro och den övre 194 750 euro. År 2022 är den nedre gränsen 8 261,71 euro och den övre 187 625 euro. Du måste teckna en FöPL-försäkring om din arbetsinkomst når upp till den nedre gränsen.


Som företagare är FöPL-arbetsinkomsten en central faktor som påverkar din arbetspension och hela din sociala trygghet. FöPL-arbetsinkomsten fastställs på årsnivå och justeras med lönekoefficienten en gång i början av året. Detta innebär att lönekoefficienten årligen höjer storleken på FöPL-arbetsinkomsten när din försäkring fortsätter samt den nedre och övre gränsen för FöPL-arbetsinkomsten. Indexhöjningen ser till att företagarens arbetsinkomst följer den allmänna löne- och prisutvecklingen.

Så här påverkas pensionerna av indexet

Om du redan är pensionstagare justeras din löpande pension enligt arbetspensionsindexet. Arbetspensionsindexet bygger till 20 procent på förändringen i lönenivån och till 80 procent på förändringen i prisnivån.

Som pensionstagare kan du kontrollera ditt pensionsbelopp från och med 28.11.2022 på MinPension. Du kan redan nu se nästa års  utbetalningsdagar på webben.

Även inkomstgränserna för invalidpensionerna justeras årligen med lönekoefficienten. Du kan kontrollera din personliga inkomstgräns på MinPension.

Om du snart ska gå i pension spelar lönekoefficienten en stor roll. Lönekoefficienten används vid beräkningen av din framtida arbetspension. Med den justeras dina årsinkomster till nivån för det år då pensionen började. Lönekoefficienten bygger till 80 procent på förändringen i lönenivån och till 20 procent på förändringen i prisnivån.

Om du ännu inte får pension kan du från och med 29.10.2022 uppskatta storleken på din framtida pension med pensionsräknaren på MinPension.

Varför är indexen viktiga?

Med arbetspensionsindexet och lönekoefficienten säkerställs att pensionsbeloppet är rimligt i förhållande till inkomsterna under arbetskarriären och att köpkraften för löpande pensioner bibehålls.

Löpande pensioner justeras enligt arbetspensionsindexet årligen i början av januari. Med indexet tryggas alltså arbetspensionernas storlek.

För att inte heller företagarnas FöPL-arbetsinkomster ska halka efter den allmänna löneutvecklingen justeras de också en gång i början av året. För detta tillämpas lönekoefficienten.

Aktuellt nu

Meddelande 26.4.2024

Ilmarinens placeringsavkastning var 3,2 procent och effektiviteten förbättrades ytterligare

Avkastningen på arbetspensionsbolaget Ilmarinens placeringar var i januari–mars 3,2 procent. Bolagets kostnadseffektivitet förbättrades ytterligare då premieinkomsten ökade och de omkostnader som behövs för verkställande av pensionsskyddet minskade. – Vi har fortsatt att framgångsrikt genomföra Ilmarinens strategi och i betydande grad utökat vår lönsamhet under de senaste sex åren, konstaterar Ilmarinens verkställande direktör Jouko Pölönen.

Ilmarinens placeringsavkastning var 3,2 procent och effektiviteten förbättrades ytterligare

Nyheter 5.3.2024

Arbetsgivare, kundåterbäringar syns i webtjänsten

Vi har räknat ut de slutliga kundåterbäringarna som minskar ArPL-avgiften och de syns i webtjänsten fr.o.m. den 5 mars. Vår kostnadseffektivitet har ökat ytterligare och syns direkt i form av mindre arbetspensionsavgifter för våra arbetsgivarkunder.

Arbetsgivare, kundåterbäringar syns i webtjänsten
Mera nyheter och meddelanden