Klimatprinciper

Klimatprinciperna styr vår placeringsverksamhet. Genom dem ställer vi upp konkreta mål som syftar till att dämpa klimatförändringen de närmaste åren. Klimatprinciperna har också som mål att styra våra placeringsobjekt, dvs. företag och kapitalförvaltare, att i allt större grad beakta ansvarsaspekterna.

Klimatförändringen är ett stort och långvarigt hot mot mänsklighetens framtid och den ekologiska hållbarheten. Klimatförändringen inverkar på de ekonomiska handlingsätten och på förfarandena i många företag under de kommande åren. I företag som Ilmarinen med en långsiktig verksamhetsprofil är det särskilt viktigt att beakta dessa förändringar. Vi utvecklar vår placeringsverksamhet hela tiden för att sofistikerat och systematiskt kunna beakta konsekvenserna av klimatförändringen. Klimatprinciperna hjälper oss att uppnå målen inom vår placeringsverksamhet och att beakta de gränser som klimatet ställer på ekonomin.

Klimatförändringen är en betydande ekonomisk risk för placeringsverksamheten. Risken kan realiseras om företagens verksamhetsmiljö försvåras på grund av att klimatet uppvärms. Placeringarnas värde kan också fluktuera som en följd av nya lagstiftningsrelaterade kostnader samt som en följd av snabba åsiktsändringar om klimatriskernas verkningar på marknaden. Vi avstår från aktierna i enskilda företag när vi identifierar omedelbara negativa ekonomiska effekter till följd av klimatrisker i företaget i fråga.

Å andra sidan öppnar klimatförändringen nya möjligheter för bland annat företag som producerar energieffektiva lösningar eller lösningar som bygger på ren teknologi och som strävar efter att dämpa klimatförändringen eller att ta fram anpassningsåtgärder. Vi söker aktivt efter placeringsobjekt med en affärsverksamhet som ansluter sig t.ex. till förnybar energi, rent vatten eller till att förbättra resurseffektiviteten. Företag som i sin affärsverksamhet producerar lösningar på globala utmaningar kan växa snabbare än marknaden och på så sätt även utgöra goda investeringsobjekt.

Målet med klimatprinciperna är förutom att inverka på den egna verksamheten även att inverka på samarbetspartnerna och att på så sätt stöda åtgärder som dämpar klimatförändringen. Som en aktiv ägare vill vi bidra till att placeringsobjekten bättre än för närvarande beaktar ansvarsaspekterna i sin verksamhet som en del av sin lönsamma affärsverksamhet. Vi förväntar oss att de företag som vi äger öppet och täckande rapporterar om sitt koldioxidavtryck och annan klimatpåverkan. Det är också viktigt att företagen utvärderar sina strategiska val och investeringar med tanke på klimatförändringen. 

 

Läs mer: