KPI-mätare för företagsansvar

Vårt företagsansvarsarbete styrs av nyckelmätare, dvs. KPI-mätare (Key Performance Indicators, KPI).

Mätarna grundar sig på de mål som vi har ställt upp för ansvarsfullheten. Målen och genomförandet av dem beskrivs närmare i företagsansvarsrapporten. Många av företagsansvarsmätarna är desamma som vi använder för att mäta affärsverksamheten och måluppställningen.

Tema

Indikator

Mål

Utfall 2017

Kostnadseffektiv   hantering av bolagets grundläggande uppgift

Kostnader som täcks med   avgifternas omkostnadsdel högst

139 miljoner euro,   omkostnadsprocent 80 %

108,9 miljoner euro,   omkostnadsprocent 81,1% (före fusionen med Etera) 

Branschens bästa   kundupplevelse / skötsel av pensionsskyddet

Handläggningstiden för   pensionsbeslut

Handläggningstiden   förblir på den goda nivån från slutet av 2017

Ålderspensioner: 36   dagar, invalidpensioner: 76 dagar,rehabiliterings-beslut: 19 dagar  

Branschens bästa   kundupplevelse / skötsel av pensionsskyddet

Andelen oförändrade   invalidpensionsbeslut efter behandling i besvärsnämnden

 

Andelen beslut som   förändrats av besvärs-nämnden för arbetspen-sionsärenden 15,6 %

Branschens bästa kundupplevelse   / Tjänster för längre arbetsliv

Kundernas upplevelse av   fördelarna med samarbetet för bättre arbetsförmåga 

Resultat i kundenkäten   över 4,1 (skala 1–5)

4,5

Branschens bästa   kundupplevelse / Tjänster för längre arbetsliv

Rehabiliteringens effektivitet (andelen rehabiliteringsklienter som står till arbets­marknadens förfogande efter rehabilitering)

Bättre än   branschgenomsnittet (deltagare med och utan pensionsbakgrund)

69 % (av samtliga   rehabiliteringsklienter)

Ansvarsfulla   placeringar / skötsel av pensionsmedlen

Totalavkastningen på placeringarna

 

7,2 %

Ansvarsfulla   placeringar / aktiv ägarroll 

Möten med företagsledningar (finländska noterade bolag där Ilmarinen har direkta placeringar)

80 företag

48 företag

Ansvarsfulla   placeringar / hållbarhet som kriterium vid placeringsbeslut 

Andelen av den årliga   omsättningen förknippad med hållbarhetsinriktade lösningar bland noterade företag där Ilmarinen har direkta aktieplaceringar

12 % år 2020

7,5 %

Ansvarsfulla   placeringar / fastighetsplaceringar

Beräknade energibesparingar genom åtgärder som syftar till att  minska  energiförbrukningen i de fastigheter som Ilmarinens äger
 
 

-7 % fram till år 2020   (från 2014 års nivå)

2 722 MWh

Ansvarsfulla   placeringar / fastighetsplaceringar

Fastigheternas   koldioxidavtryck 

-10 % fram till år 2020   (från 2016 års nivå)

38 kg CO2e/m2

Attraktiv arbetsgivare   / stimulerande arbetsplats

Genomsnittet i   personalenkäten

 

3,8 (skala 1–5)

Attraktiv arbetsgivare   / rättvisa löner och ersättningar

Kvinnornas genomsnittliga   lön i förhållande till männens (ledningsgrupp exkl. vd / övrig personal)

Skillnaden minskar

Ledningsgrupp exkl.   vd: 80 % Övrig personal: 78 %

Affärsetiska principer   / Compliance

Personalens deltar i en   utbildning om bolagets uppförandekod (Code of Conduct)

Alla nyanställda får   utbildning i uppförandekoden

 

Affärsetiska principer   / dataskydd 

Verksamheten uppfyller   kraven i EU:s dataskyddsförordning

Dataskyddsrelaterade åtgärder vidtas i   enlighet med planen för data-skyddsprojektet. Dataskyddskommittén övervakar och leder verksamheten och dess utveckling   efter att projektet slutförts.

 

Transparens / öppen   dialog med intressenter

Journalisternas betyg   för vårt mediesamarbete enligt PR Barometer

Behålla förstaplaceringen

Förstaplats

Företagsansvarsrapporten innehåller flera indikatorer som beskriver hur väl Ilmarinens företagsansvar förverkligas. I slutet av rapporten finns GRI-innehållsindexet som utgör en sammanfattning av Global Reporting Initiative (GRI) Standard -indikatorerna.