Kostnadseffektiv och högklassig skötsel av den samhälleliga grunduppgiften

För att vi ska kunna sköta pensionsskyddet på ett ansvarsfullt sätt krävs att vi är kostnadseffektiva. Kostnadseffektivitet är en viktig konkurrensfaktor för Ilmarinen och ett centralt krav med tanke på hela systemets hållbarhet och legitimitet.

Vi finansierar vår verksamhet med omkostnadsdelen som ingår i arbetspensionsavgiften. Kostnaderna för placeringsverksamheten täcks med placeringsintäkterna. Hur effektiv en pensionsanstalts verksamhet är bestämmer hur mycket pengar organisationen använder för att sköta sina verkställighetsuppgifter och vilka resultat som kan uppnås till förmån för kunderna. Ilmarinen strävar efter att vara så effektiv som möjligt och att producera ett stort omkostnadsöverskott. Ju effektivare vi arbetar, desto större överskott genereras och desto bättre återbäringar kan vi betala våra kunder. Sedan ingången av 2017 har pensionsbolagen kunnat återbära hela omkostnadsöverskottet till sina kunder.

Pensionsbolagens effektivitet jämförs med omkostnadsprocenten. Den beskriver pensionsbolagets egna omkostnader i förhållande till omkostnadsinkomsten och fastställer även omkostnadsöverskottet. Utöver omkostnadsprocenten mäter vi även Ilmarinens verksamhetseffektivitet med de absoluta verksamhetskostnaderna i euro.

Genom att fusionera Etera med Ilmarinen vid ingången av 2018 eftersträvas ytterligare förbättringar i kostnadseffektiviteten. Ilmarinens styrelse ställde i sitt fusionsbeslut som mål att minska omkostnaderna med 20 miljoner euro fram till år 2020. Inbesparingen har räknats utifrån bolagens sammanräknade omkostnader för år 2016.

Mer information: