Transparens och växelverkan

Ilmarinens verksamhet har stor samhällelig betydelse. Därför är det viktigt att vår information är konsekvent, våra rapporter transparenta och vår växelverkan öppen och aktiv.

Öppen dialog med våra intressegrupper

Ilmarinen finns till för sina intressegrupper. Vi behöver våra intressegrupper också för att kontinuerligt kunna utvecklas. Därför för vi en ständig dialog med våra intressegrupper. 

Intressentgrupp

 

Intressentgruppens viktigaste förväntningar

 

Kanaler för växelverkan, intensitet och åtgärder

 

Kunder

 

Den bästa kompetensen inom branschen. Öppen, transparent och ansvarsfull ärendeskötsel. Främjande av arbetshälsa. En lättförståelig och klar dialog och smidiga kontakter. 

Täta kundkontakter och ett nära kundsamarbete. Kunderna görs delaktiga i utvecklingen av tjänsterna. Högklassiga tjänster för främjande av arbetsförmågan. Aktivt utvecklande av kundtjänsten. Lättförståeligt kundmaterial. 

Personal

 

Ansvarsfull personalledning, fungerande växelverkan, jämlikhet, ett gott arbetsklimat och goda arbetsförhållanden samt konkurrenskraftiga löner. 

Ledarskap som stöder framgång och kompetensutveckling. Klara mål, uppföljning av målen och ersättning. Ett omfattande arbetshälsoarbete som hela tiden utvecklas. Nära växelverkan. 

Nuvarande och framtida pensionstagare

 

Skötseln av det lagstadgade pensionsskyddet ansvarsfullt och långsiktigt. Enkel, lättförståelig och snabb pensionsservice. Satsningar på arbetslivets kvalitet.

 

Kundservice av hög kvalitet, tillhandahållande av lättförståelig pensionsinformation, snabba handläggningstider, satsningar på att främja arbetsförmågan, tryggande av pensionstillgångarna. Fortlöpande växelverkan via bl.a. undersökningar, utredningar, evenemang och kundservice. 

Myndigheter och beslutsfattare

 

Ett gott samarbete, ett öppet informationsutbyte och en öppen växelverkan som underlättar beredningen av beslut. Ett av målen är beslut och reformer som gynnar hela samhället.

Öppen dialog med myndigheter och beslutsfattare. Regelbundna möten och kontakter bl.a. i olika arbetsgrupper och på olika evenemang.

Arbetsmarknadsorganisationerna

 

Ett gott samarbete, god informationsgång som stöd för beslutsfattandet och förhandlingar. Ett av målen är att trygga pensionsskyddets nivå och pensionsåldern samt att hålla kostnaderna för systemet på en skälig nivå. 

Kontakthållande via Ilmarinens styrelse, förvaltningsråd och delegationer. Regelbundna möten och annan nära kontakthållning i beredande frågor bl.a. i olika arbetsgrupper och på olika evenemang. 

Organisationer inom branschen

 

Ett gott och öppet samarbete. Ilmarinens sakkunskap gynnas inom hela branschen. Ett mål är att trygga pensionssystemets hållbarhet och funktion.

Mångsidigt samarbete med bl.a. Arbetspensionsförsäkrarna TELA, Pensionsskyddscentralen och Finance Finland (FFI). Som samarbetskanaler fungerar olika arbetsgrupper, ordinarie förhandlingssammansättningar och olika evenemang.

Media

 

Öppen kommunikation, tillförlitlig information och snabb service. Ilmarinens sakkunskap tillgänglig för medierna: bidrar med nya infallsvinklar, aktiva ställningstaganden och förklarar ärendena på att lättförståeligt sätt. 

Öppen och aktiv kommunikation via olika kanaler. Regelbundna möten och kontakter. Bolaget reagerar snabbt och öppet på massmediernas begäran.

 

Utbildnings- och forskningsinstitut

 

Ilmarinen ställer sin sakkunskap till läroinrättningarnas förfogande. Erbjudande av sommarjobb och praktikantplatser. Gemensamma forskningsprojekt och öppen tillgång till information. Utvecklande av pensionssystemet och åtgärder för att göra det mer känt. 

Samarbete med studeranden t.ex. då det gäller pro gradu-arbeten. Deltagande i olika evenemang som universiteten och läroinrättningarna ordnar. Rekrytering av sommararbetare.

 

Medborgarsamhället

 

En öppen och aktiv växelverkan. Ansvarsfull och tillförlitlig affärsverksamhet. Ilmarinens sakkunskap görs tillgänglig via olika kommunikationskanaler. Minimering av missbruk och skadeverkningar.

Öppen och aktiv kommunikation samt vilja att föra dialog med intressegrupperna. Växelverkan bl.a. på olika seminarier och möten samt i sociala media. Växelverkan även via traditionella medier. 

Placeringsobjekt och samarbetspartners inom placeringsverksamheten

 

Öppen kommunikation, klara mål, konkurrenskraftiga placeringsvillkor, professionell och långsiktig verksamhet, snabb respons på frågor. 

En klar kommunikation om placeringsvillkoren samt om verksamhetsprinciper och -mål, en systematisk placeringsstrategi, snabba beslut. Växelverkan både regelbundet och vid behov. 

Konsekventa ställningstaganden

På grund av Ilmarinens betydande samhälleliga ställning är det viktigt att våra budskap är enhetliga och våra ställningstaganden konsekventa. Vi får yttrandebegäran om förslag till ändringar av den lagstiftning som reglerar arbetspensionsbranschen från ministerierna och andra myndigheter.

Vårt mål är att bereda våra ställningstaganden omsorgsfullt och att även beakta ansvarsfullhetsaspekterna i våra ställningstaganden.

Täckande rapportering om ansvarsfullheten

Vi vill informera om ansvarsfullhetsaspekterna i vår verksamhet på ett transparent och täckande sätt. Vi har sedan år 2007 gett ut en årsberättelse i form av en samhällsansvarsrapport. Sedan år 2015 har vi upprättat företagsansvarsrapporten enligt det internationella GRI-ramverket för hållbarbetsredovisning (Global Reporting Initiative).

Rapporten innehåller också transparent information om skattebetalningen. Ilmarinens skatteavtryck uppkommer av vår egen verksamhet, vår försäkrings- och placeringsverksamhet och av skattebetalningen i de företag som är placeringsobjekt. Vi främjar transparenta och ansvarsfulla rapporteringsrutiner förutom i vår egen verksamhet även hos våra placeringsobjekt.

företagsansvarsrapporten kan du läsa om hur transparensen förverkligades i Ilmarinens verksamhet år 2018.