Ilmarisen toimitalo ulkoa, kuvituskuva.
Meddelande 13.2.2020

Ilmarinen år 2019: Decenniest bästa placeringsintäkter, fortsatt tillväxt och förbättrad effektivitet

Ilmarinens placeringar avkastade 11,8 procent, placeringstillgångarnas värde steg till över 50 miljarder euro och solvensen stärktes. Kundbeståndet ökade, kostnaderna sjönk, kostnadseffektiviteten förbättrades och kundåter-bäringarna stiger till rekordhög nivå. Finansinspektionen preciserade anvisningarna om hanteringen av risken för arbetsoförmåga och som en följd av det kommer Ilmarinen att omorganisera sin verksamhet och inleda samarbetsförhandlingar som omfattar dessa planer.

– För Ilmarinen var 2019 ett utmärkt år. Vi uppdaterade strategin och gjorde omorganiseringar. Inkomstregistret infördes framgångsrikt och vi effektiverade vår verksamhet. Den bästa placerings­avkastningen under hela decenniet stärkte solvensen, vilket tillsammans med den snabbt förbättrade kostnadseffektiviteten gynnar våra kunder. Kundåterbäringarna stiger rekordhögt till 164 (120) miljoner euro, säger Ilmarinens verkställande direktör Jouko Pölönen.

Det starka placeringsresultatet ökade Ilmarinens totalresultat till 2,0 (-1,6) miljarder euro. Premieinkomsten uppgick till 5,8 (5,4) miljarder euro år 2019. Kundanskaffningen var 204 miljoner euro netto. I slutet av året hade över 70 000 arbetsgivare valt Ilmarinen som sitt arbetspensionsbolag och antalet försäkrade var 610 000 arbetstagare. Antalet försäkrade företagare var 76 000.

Ilmarinen utbetalade pension för 6,1 (5,7) miljarder euro till cirka 460 000 pensionstagare under 2019. Bolaget utfärdade över 36 000 nya pensionsbeslut och kunderna fick sitt pensionsbeslut snabbare än tidigare. Samtidigt förbättrades kundtillfredsställelsen.

Verkställandet av integrationen framskred som planerat under året och synergifördelarna av fusionen för två år sedan syntes i form av lägre driftskostnader. Resultatet av omkostnadsrörelsen ökade till 55 (30) miljoner euro och omkostnadsprocenten som mäter kostnadseffektiviteten förbättrades till 70 (83) procent.

Aktiemarknaden gick kraftigt uppåt, alla de viktigaste tillgångsklasserna gav en god avkastning

Ilmarinens placeringar avkastade 11,8 (-1,4) procent, dvs. ett rekordstort belopp på 5,4 miljarder euro, och placeringstillgångarnas värde steg till 50,5 (46,0) miljarder euro.

– Ilmarinens placeringsresultat var decenniets bästa. Alla de viktigaste tillgångsklasserna gav en god avkastning som överträffade förhandsförväntningarna. Den ekonomiska tillväxten avmattades under året, men den lättare penningpolitiken sänkte räntorna och det skedde en kraftig uppgång i aktiekurserna runt om i världen, säger Pölönen.

Av de huvudsakliga tillgångsklasserna gav aktieplaceringarna den bästa avkastningen. Andelen aktieplaceringar i Ilmarinens placeringsportfölj var vid utgången av året 47 procent och den sammanräknade avkastningen på dem 20,8 (-3,6) procent.

Andelen ränteplaceringar, dvs. masskuldebrevslån, räntefonder, övriga finansmarknadsinstrument och lånefordringar av Ilmarinens placeringsportfölj var 33,7 procent och den sammanräknade avkastningen på dem var 4,7 (0,0) procent.

Även fastighetsplaceringarna gav en mycket god avkastning på 8,4 (6,0) procent. I slutet av året var cirka 12,7 procent av Ilmarinens placeringstillgångar i fastighetsplaceringar, och av dem var ungefär en fjärdedel internationella fastighetsplaceringar. Som en ansvarsfull fastighetsägare fortsatte Ilmarinen miljöklassificeringsprogrammet och totalt åtta fastigheter fick miljöcertifiering. Tack vare långsiktig utveckling och hållbara lösningar fick Ilmarinen motta Ralki ry:s pris Årets byggherre.

Årsavkastningen på Ilmarinens placeringar har sedan 1997 varit i genomsnitt 5,8 procent, vilket motsvarar en realavkastning på 4,3 procent. Detta överstiger klart den antagna realavkastningen som Pensionsskyddscentralen använder i sina långsiktiga beräkningar och som för närvarande är 2,5 procent.

Solvensnivån stärktes till 127 (124) procent tack vare det goda placeringsresultatet. Solvenskapitalet uppgick i slutet av året till 10,8 (8,9) miljarder euro.

Ilmarinens styrelse godkände principerna för ansvarsfulla placeringar som uppdaterades i slutet av året. Som mål fastställdes en klimatneutral placeringsportfölj fram till utgången av 2035. Ilmarinen har följt upp klimatavtrycket av sina noterade placeringar sedan 2015 och strävat efter att minska det. Förra året minskade placeringsportföljens koldioxidintensitet med ca 10 procent och var 240 ton koldioxidekvivalenter per miljon euro i omsättning. Målen för ansvarsfulla placeringar främjades också inom indexplacering. Ilmarinen deltog i marknadslanseringen av tre nya ETF-fonder som placerar i hållbara jämförelseindex, till vilket det överfördes sammanlagt över tre miljarder euro. Över 70 procent av Ilmarinens ETF-placeringar var fonder som placerar i hållbara jämförelseindex.

Antalet invalidpensioner fortsatte att öka, arbetshälsoverksamheten omorganiseras

Antalet ansökningar om invalidpension ökade med sju procent. Ilmarinen betalade invalidpensioner för cirka 500 miljoner euro förra året, vilket var 8,2 procent av den totala pensionsutgiften. Mest ökade andelen invalidpensioner som beviljades med anledning av mentala problem, i fråga om vilka de skedde en ökning från året innan med cirka 20 procent. För första gången utgjorde störningar i den mentala hälsan den största gruppen av diagnoser i de invalidpensioner som beviljades.

Ilmarinen stöder kundföretagen i hanteringen av risken för arbetsoförmåga genom ett systematiskt och målinriktad samarbete. Under året genomfördes 3 000 projekt för att stöda arbetsförmågan tillsammans med kundföretagen. Projekten omfattade cirka 235 000 arbetstagare som är försäkrade i Ilmarinen och för projekten användes sammanlagt 5,1 miljoner euro.

Finansinspektionen preciserade i ett tillsynsmeddelande till hela branschen sina anvisningar om hanteringen av risken för arbetsoförmåga och begränsade ytterligare den verksamhet som arbetspensionsbolagens får bedriva. Enligt de preciserade anvisningarna ska arbetspensionsbolagens verksamhet för hantering av risken för arbetsoförmåga vara av ”upplysningsnatur”, Enligt Finansinspektionens tolkning får personalkostnaderna för den egna personalen till denna del ”inte vara väsentligt större än den del som tas ut för hanteringen av risken för arbetsoförmåga”.

Ilmarinen kommer att förnya och gallra i servicekonceptet av arbetshälsotjänster enligt de preciserade anvisningarna. Enligt planen kommer bolaget samtidigt att förnya kundservicemodellerna och att omorganisera sina funktioner. För genomförande av förändringarna inleder Ilmarinen samarbets­förhandlingar, som omfattar 94 anställda som arbetar inom funktionerna kundrelationer och hanteringen av risken för arbetsoförmåga. Enligt en preliminär bedömning kan högst ca 40 anställningar förändras väsentligt eller läggas ned. I samband med förnyelsearbetet uppstår även ett avsevärt antal nya arbetsuppgifter, varför eventuella personalminskningar uppskattas vara klart mindre.

– Det är beklagligt med tanke på personalen, våra kunder och för hela samhället att resurserna för att förebygga arbetsoförmåga minskar. De summor som används för arbetshälsoverksamhet är marginella i jämförelse med kostnaderna för arbetsoförmåga. Varje invalidpension som kan förebyggas är individuellt viktig och sparar också våra gemensamma tillgångar. Vi har inte råd att årligen låta 20 000 människor lämna arbetslivet för tidigt på grund av arbetsoförmåga, säger Pölönen.

– Vi är emellertid övertygade om att vi genom att förnya vår verksamhet och koncentrera oss på de största riskerna även i fortsättningen kan erbjuda våra kunder allt effektivare stöd för hanteringen av riskerna för arbetsoförmåga. För att förebygga arbetsoförmåga behövs ett allt närmare samarbete mellan arbetstagare, arbetsgivare, företagshälsovården och andra hälso- och sjukvårdsaktörer, FPA och pensionsanstalterna, fortsätter Pölönen.

Bilagor:

Närmare upplysningar:

Jouko Pölönen, verkställande direktör, tfn 050 1282
Mikko Mursula, vice verkställande direktör, placeringar, tfn 050 380 3016 
Liina Aulin, kommunikationsdirektör, tfn 040 770 9400

Aktuellt nu

Meddelande 27.10.2023

Ilmarinens placeringsintäkter var 3,3 procent – sysselsättningen försvagas

Avkastningen på Arbetspensionsbolaget Ilmarinens placeringar var i januari–september 3,3 procent. Bolaget fortsatte att effektivera sin operativa verksamhet. – Förra året var vi det effektivaste bolaget inom branschen mätt med omkostnadsprocenten. I år har de omkostnader som behövs för att verkställa pensionsskyddet minskat ytterligare och vi kommer att sänka omkostnadspriserna för våra kunder med 20 procent, säger verkställande direktör Jouko Pölönen.

Ilmarinens placeringsintäkter var 3,3 procent – sysselsättningen försvagas

Meddelande 15.8.2023

Ilmarinens delårsrapport 1.1–30.6.2023: Placeringsintäkterna steg till 3,7 procent, solvensen stärktes och kostnadseffektiviteten förbättrades ytterligare

Avkastningen på Ilmarinens placeringsportfölj var 3,7 (-6,2) procent, dvs. 2,1 (3,7) miljarder euro Placeringarnas marknadsvärde steg till 58,2 (56,3) miljarder euro. Den långfristiga medelavkastningen på placeringarna räknat från år 1997 var 5,8 procent. Detta motsvarar en realavkastning på 3,8 procent.

Ilmarinens delårsrapport 1.1–30.6.2023: Placeringsintäkterna steg till 3,7 procent, solvensen stärktes och kostnadseffektiviteten förbättrades ytterligare

Meddelande 28.4.2023

Ilmarinens delårsrapport 1.1–31.3.2023: Placeringsintäkterna var positiva, premieinkomsten ökade och kostnadseffektiviteten förbättrades

Avkastningen på Ilmarinens placeringsportfölj var +2,2 (-2,2) procent, dvs. 1,3 miljarder euro som en följd av kursstegringen på aktier. Placeringarnas marknadsvärde steg till 57,5 (56,3) miljarder euro. Den långfristiga medelavkastningen på placeringarna från 1997 och framåt var 5,8 procent. Detta motsvarar en realavkastning på 3,8 procent.

Ilmarinens delårsrapport 1.1–31.3.2023: Placeringsintäkterna var positiva, premieinkomsten ökade och kostnadseffektiviteten förbättrades
Mera nyheter och meddelanden