Meddelande 30.4.2021

Ilmarinens delårsrapport 1.1–31.3.2021: Placeringarna avkastade 4,8 procent, solvensen och kundanskaffningen netto förbättrades

Ilmarinens placeringsportfölj avkastade +4,8 procent (-7,5 %), dvs. 2,5 miljarder euro tack vare den positiva utvecklingen på aktiemarknaden. Placeringarnas marknadsvärde steg till 55,4 (53,3) miljarder euro. Den långfristiga medelavkastningen på placeringarna var 6,0 procent, vilket motsvarar en realavkastning på 4,5 procent.

Tack vare en god avkastning på placeringsverksamheten steg totalresultatet för januari–mars till 1,4 (-2,6) miljarder euro.

Premieinkomsten sjönk till 1,4 (1,5) miljarder euro då kundernas lönesummor minskade som en följd av coronapandemin. Pensioner utbetalades för 1,5 (1,6) miljarder euro.

Kundanskaffningen netto uppgick till 93 (35) miljoner euro då nettoöverföringsrörelsen steg till utmärkt nivå tack vare en positiv kundomsättning och en lyckad kundanskaffning.

Som en följd av de minskade lönesummorna hos Ilmarinens kunder sjönk omkostnadsinkomsterna med 2 miljoner euro och resultatet av omkostnadsrörelsen försvagades till 11 (13) miljoner euro. Omkostnaderna uppgick till 29 (29) miljoner euro.

Solvenskapitalet stärktes till 13,9 (12,5) miljarder euro och solvensnivån var 132,8 (130,2) procent.

Utsikter: Tack vare ekonomins återhämtning och slopandet av den tillfälliga nedsättningen av ArPL-avgiften väntas Ilmarinens premieinkomst klart öka under 2021. En ökning av lönesumman väntas förbättra omkostnadsintäkterna och resultatet av omkostnadsrörelsen jämfört med året innan.

Verkställande direktör Jouko Pölönen

”Den starka utvecklingen inom Ilmarinens placeringsverksamhet och kundanskaffning fortsatte under början av året. Avkastningen på placeringsportföljen var i januari–mars 4,8 procent, dvs. 2,5 miljarder euro. Solvensen stärktes till 132,8 procent och placeringstillgångarna ökade till 55 miljarder euro.

Coronapandemin sprider sig fortfarande globalt och trots de inledda vaccineringarna har de ekonomiska restriktionsåtgärderna fortsatt i många länder. Centralbankernas stimulerande penningpolitik har hållit styrräntorna på en låg nivå, och aktiekurserna steg kraftigt både i Förenta staterna och Europa i början av året. Ilmarinens aktieplaceringar avkastade i januari–mars 9,1 procent, ränteplaceringarna 2,0 procent och fastighetsplaceringarna 0,8 procent. Avkastningen på övriga placeringar var -3,2 procent. Den genomsnittliga nominella avkastningen på placeringarna på lång sikt var 6,0 procent, vilket motsvarar en realavkastning på 4,5 procent.

Som en följd av den minskade sysselsättningen sjönk premieinkomsten i januari–mars till 1,4 miljarder euro, vilket var 103 miljoner mindre än för ett år sedan. Antalet anställda i Ilmarinens kundföretag som omfattas av konjunkturindex var i mars 5,5 procent mindre än för ett år sedan. Minskningen har varit särskilt kraftig inom hotell- och restaurangbranschen samt inom personaluthyrningen.

Ilmarinens konkurrenskraft har utvecklats väl mätt med alla de viktigaste mätarna och förra året blev vi det mest solventa arbetspensionsbolaget. Kundanskaffningen netto ökade i januari–mars till 93 miljoner euro. Mätt enligt premieinkomsten överflyttades försäkringar för 52 miljoner euro netto från konkurrenterna till Ilmarinen och antalet kunder som valde att stanna i bolaget var på en utmärkt nivå på 97,2 procent. Kundernas serviceupplevelser har fortsatt att utvecklas positivt trots undantagsförhållandena.

I januari–mars betalade vi ut 1,5 miljarder euro i pensioner till cirka 458 000 pensionstagare. Antalet utfärdade pensionsbeslut var 17 232. Det lönar sig att intressera sig för sitt pensionsskydd redan under yrkesbanan och att regelbundet granska arbetspensionsutdraget i vår webbtjänst, där det finns uppdaterad information. I en enkätundersökning bland pensionstagarna som vi publicerade i februari upplever de som svarade att de har en måttlig ekonomi och de flesta hade också själva berett sig ekonomiskt för pensionstiden. Den egna ekonomin är emellertid något som oroar fler än var tredje. Enligt enkäten skulle nästan två tredjedelar av pensionstagarna vara intresserade av att förvärvsarbeta vid sidan av pensionen och var tredje pensionär har också gjort det i någon form. Motivation att fortsätta arbeta gav särskilt det att ha något meningsfullt att göra, men särskilt kvinnorna ansåg också det också vara viktigt att förbättra sin inkomstnivå.

Omkostnaderna som användes för Ilmarinens operativa verksamhet var i januari–mars på samma nivå som året innan, dvs. 29 miljoner euro. Omkostnadsresultatet minskade i början av året till 11 miljoner euro på grund av den minskade lönesumman och omkostnadsprocenten som mäter kostnadseffektiviteten var 72 procent. Personalens energinivå i arbetet har fortsatt att vara på en hög nivå trots undantagsförhållandena och det omfattande distansarbetet som en följd av coronaviruset, och personalens rekommendationsindex eNPS var i början av året 34. Vi har sett till personalens orkande och välbefinnande på många olika sätt under undantagsförhållandena. I början av året fick vi Olympiakommitténs certifikat Finlands mest aktiva arbetsplats som erkännande för väl organiserad motion och idrott för personalen.

I en omfattande enkätundersökning bedömdes Ilmarinen för fjärde gången i rad vara Finlands mest ansvarsfulla pensionsbolag. Vi uppnådde nästan alla våra uppställda klimatmål för perioden 2016–2020. Klimatavtrycket av de fastigheter som Ilmarinen äger minskade med 14 procent, placeringar­na i hållbar utvecklingen nästan fördubblades och de koldioxidsänkor som skogsplaceringarna bildar ökade med 44 procent. Målet om att ha en placeringsportfölj i linje med scenariot om en global uppvärmning på under två grader i enlighet med Parisavtalet uppnåddes däremot inte ännu. Arbetet fortsätter och vårt mål är att placera pensionstillgångarna klimatneutralt fram till utgången av 2035.

Finansinspektionen skickade i början av året ett tillsynsbrev till Ilmarinen, i vilket den lyfte fram iakttagelserna i tillsynsarbetet under åren 2015–2020. Ilmarinens styrelse har svarat på Finansinspektionens brev. Ilmarinens förvaltning är tillförlitlig och i god ordning. För oss är det viktigt att vår verksamhet följer bestämmelser och anvisningar. Vi har förnyat och utvecklat vår förvaltning och våra verksamhetssätt betydligt under de senaste åren. Vi för en kontinuerlig dialog med Finansinspektionen och beaktar tillsynsmyndighetens föreskrifter och rekommendationer i vår verksamhet.

I år firar Ilmarinen 60-årsjubileum som arbetspensionsbolag och samarbetspartner inom Finlands arbetsliv. Jubileumsårets tema är att stöda de unga att komma in i arbetslivet och att därigenom förlänga yrkesbanorna. Antalet invalidpensioner som beviljas unga har ökat oroväckande under de senaste åren och den största orsaken till dem är ett ökat antal fall av mental ohälsa. Utvecklings­trenden är oroväckande både med tanke på pensionssystemet och för hela samhället. Genom jubileumsårets projekt, som på finska heter Mielellään töissä, vill vi fästa uppmärksamhet på förebyggandet av utslagning bland unga samt söka metoder med vilka både de unga själva och företagen kan underlätta de ungas övergång till arbetslivet. Samarbetspartners i projektet är Nuorten Akatemia, Nuorten mielenterveysseura – Yeesi ry och MIELI Psykisk Hälsa Finland rf.

En allt äldre befolkning, låg nativitet och nollräntemiljö skapar fortfarande tryck på den långsiktiga finansieringen av pensionerna. För närvarande är det viktigt att satsa på att snabbt få befolkningen vaccinerad för att kunna upphäva coronarestriktionerna och öppna ekonomin. Världsekonomin förväntas vända starkt uppåt efter coronakrisen och det är viktigt att Finland kan ta del av tillväxten och får fart på investeringarna. Samtidigt bör det tas fram lösningar för att minska hållbarhets­underskottet och stärka sysselsättningen och Finlands konkurrenskraft även på lång sikt.”

Läs mer:

Ilmarinens delårsrapport 1.1–31.3.2021 (pdf)
Bilagor (pdf)

Närmare upplysningar:

Jouko Pölönen, verkställande direktör, tfn 050 1282
Mikko Mursula, vice verkställande direktör, placeringar, tfn 050 380 301
Liina Aulin, kommunikationsdirektör, tfn 040 770 9400

Aktuellt nu

Nyheter 18.11.2021

Ilmarinen ökar kontakten med nyetablerade företagare i syfte att fastställa arbetsinkomsten på rätt nivå vid behandlingen av FöPL-ansökningar

Ilmarinen har som mål att förbättra sina företagarkunders pensionsskydd. Målet är att företagare ska tjäna in ett lika bra pensionsskydd och en lika bra social trygghet som löntagare genast från det att företagarverksamheten inleds. Bäst sköter företagaren om sitt fortlöpande skydd genom att hålla arbetsinkomsten i FöPL-försäkringen på rätt nivå. FöPL är företagarens viktigaste försäkring, eftersom arbetsinkomsten ligger till grund för företagarens pension och sociala trygghet.

Ilmarinen ökar kontakten med nyetablerade företagare i syfte att fastställa arbetsinkomsten på rätt nivå vid behandlingen av FöPL-ansökningar
Ilmarisen toimistorakennus ulkoa, kuvituskuva.

Nyheter 16.11.2021

Arbetspensionsförsäkringsavgifterna för 2022 har fastställts

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt arbetspensionsförsäkringsavgifterna för 2022. ArPL-grundavgiften är 25,85 procent av lönesumman år 2022. För största delen av kunderna är detta den centrala procenten, eftersom den även ligger till grund för den avgift som Ilmarinen fakturerar på basis av kundernas anmälningar om löneuppgifter varje månad.

Arbetspensionsförsäkringsavgifterna för 2022 har fastställts

Meddelande 28.10.2021

Ilmarinens delårsrapport 1.1–30.9.2021: Placeringarna avkastade 10,5 procent, solvenskapitalet stärktes till 15,4 miljarder euro

Avkastningen på Ilmarinens placeringsportfölj steg till 10,5 procent (1,1 %), dvs. till 5,6 miljarder euro tack vare den starka utvecklingen på aktiemarknaden. Placeringarnas marknadsvärde steg till 58,4 (53,3) miljarder euro. Den långfristiga medelavkastningen på placeringarna var 6,1 procent. Detta motsvarar en realavkastning på 4,6 procent.

Ilmarinens delårsrapport 1.1–30.9.2021: Placeringarna avkastade 10,5 procent, solvenskapitalet stärktes till 15,4 miljarder euro
Mera nyheter och meddelanden