Toimintakertomus ja tilinpäätös

Toimintakertomus, tilinpäätöksen laatimisperiaatteet, emoyhtiön tilinpäätös sekä konsernitilinpäätös.

Katso myös vuosikertomukset ja tulostiedot.

Eläkevakuutusyhtiön tilinpäätöksessä ja sen perusteella lasketuissa tunnusluvuissa on runsaasti muun talouselämän käsitteistöstä poikkeavia termejä ja laskelmia. Seuraavassa selvitetään aakkosjärjestyksessä eräiden tärkeimpien käsitteiden sisältöä.

Arvostusero

Omaisuuden käyvän arvon ja kirjanpitoarvon välinen ero.

Asiakashyvitys

TyEL-vakuutuksenottajille jaettava hyvitys, joka huomioidaan vakuutusmaksujen alennuksena. Asiakashyvitys jaetaan ositetusta lisävakuutusvastuusta.

Hoitokulusuhde

Eläkevakuutusyhtiön toiminnan tehokkuutta mitataan hoitokulusuhteella. Se on prosenttiluku, joka kertoo paljonko liikekulut ovat niiden kattamiseen tarkoitetuista vakuutusmaksuihin sisältyvistä hoitokustannusosista ja muista vastaavista tuotoista. Toiminta on sitä tehokkaampaa, mitä pienempi prosenttiluku on eli mitä vähemmän em. tuotoista käytetään.

Hoitokustannusosa

Vakuutusmaksuun sisältyvä osa, joka on tarkoitettu yhtiön liikekulujen kattamiseen.

Hoitokustannustulos

Hoitokustannustulos osoittaa, kuinka paljon hoitokustannusosat ja muut vastaavat tuotot ylittävät niillä katettavat liikekulut. Sijoitustoiminnan hoitokulut katetaan sijoitustoiminnan tuotoilla. Korvauskuluihin sisältyvät työkyvyn ylläpitotoiminnon hoitokulut on vähennetty vakuutusliikkeen tuloksesta. Hoitokustannustulos on osa Ilmarisen kokonaistulosta.

Lakisääteiset maksut

Lakisääteiset maksut sisältävät finanssivalvontamaksun, oikeushallintomaksun, jolla rahoitetaan Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan kustannukset, sekä määrän, jolla eläkelaitos osallistuu järjestelmän keskuselimenä toimivan Eläketurvakeskuksen toiminnan kustantamiseen.

Lakisääteiset maksut sisältyvät tuloslaskelman liikekuluihin ja ne katetaan vakuutusmaksuun tätä tarkoitusta varten sisällytetyllä osalla.

Liikevaihto

Liikevaihto on vakuutusmaksutulo ennen luottotappioita ja jälleenvakuuttajien osuutta + sijoitustoiminnan nettotuotot kirjanpidossa + muut tuotot.

Osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu

Osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu on vastuuvelan osa, jonka määrä riippuu eläkelaitosten osakesijoitusten keskimääräisestä tuotosta. Sen avulla tasoitetaan osaketuoton heilahtelusta aiheutuvia muutoksia yhtiön vakavaraisuuteen.

Ositettu lisävakuutusvastuu

Ositettu lisävakuutusvastuu on sijoitustoiminnan tuloksesta ja hoitokustannustuloksesta kerätty vastuuvelan osa seuraavana vuonna annettavia asiakashyvityksiä varten.

Osittamaton lisävakuutusvastuu

Osittamaton lisävakuutusvastuu on vakavaraisuuspääomaan luettava vastuuvelan osa, jolla pyritään tasoittamaan vakuutusliikkeessä ja sijoitusten arvoissa tapahtuvien heilahtelujen vaikutuksia.

Sijoitustoiminnan tulos

Käypien arvojen mukainen sijoitustoiminnan tulos saadaan, kun yhtiön sijoitustoiminnan nettotuotoista ja arvostuserojen muutoksesta vähennetään vastuuvelan tuottovaatimus.

Sijoitustoiminnan tulos on osa Ilmarisen kokonaistulosta.

Vakavaraisuuspääoma

Vakavaraisuuspääomalla tarkoitetaan yhtiön käypiin arvoihin arvostettujen varojen ja vastuiden erotusta. Vakavaraisuuspääoma on tarkoitettu sijoitustoiminnan ja vakuutusliikkeen riskien kantamiseen.

Vakavaraisuusvaatimukset

Sijoitustoiminnan riskillisyys vaikuttaa vaadittavan vakavaraisuuspääoman määrään. Vaatimusten määrittely perustuu vakavaraisuuspääomaan liittyviin rajoihin, joita ovat vakavaraisuusraja sekä siitä johdetut vakavaraisuuspääoman enimmäis- ja vähimmäismäärät.

Vakavaraisuusraja on yhtiön sijoituskannan rakenteen ja vastuuvelan määrän perusteella laskettu suure, jota suurempia heilahteluja ei sijoitusten arvoissa pitäisi voida yhden vuoden jaksolla sattua. Vakavaraisuuspääoman enimmäismäärä on vakavaraisuusrajan kolminkertainen määrä, kuitenkin vähintään 40 prosenttia vastuuvelasta, josta on vähennetty osittamaton lisävakuutusvastuu ja eräitä muita eriä. Vakavaraisuuspääoman vähimmäismäärä on yksi kolmasosa vakavaraisuusrajasta. Yhtiön vakavaraisuuspääoma pyritään pitämään vakavaraisuusrajan ja vakavaraisuuspääoman enimmäismäärän välissä.

Vakuutusliikkeen tulos

Vakuutusliikkeen tulos on vakuutusmaksussa perittyjen riskin kattamiseen tarkoitettujen maksun osien ja korvausten erotus vähennettynä eläkevastuun muutoksella. Vakuutusliikkeen tulos on osa Ilmarisen kokonaistulosta.

Vakuutustekninen vastuuvelka

Vakuutustekninen vastuuvelka on tilinpäätökseen kirjattu arvio yhtiölle tulevaisuudessa aiheutuvista eläkemenoista siltä osin kuin ne on rahastoitu. Vastuuvelka jakautuu vakuutusmaksuvastuuseen ja korvausvastuuseen. Vakuutusmaksuvastuu koskee tulevista eläketapahtumista yhtiölle aiheutuvaa vastuuta siltä osin kuin eläkettä on karttunut tilikauden loppuun mennessä. Korvausvastuu on jo sattuneista eläketapauksista tulevaisuudessa maksettavaksi tulevien menojen arvio.

Vakuutusmaksuvastuu sisältää lisäksi ositetun ja osittamattoman lisävakuutusvastuun sekä osaketuottosidonnaisen lisävakuutusvastuun.

Vastuuvelan tuottovaatimus 

Vastuuvelan tuottovaatimus on taseen vastattavissa olevalle vastuuvelalle hyvitettävä määrä, jonka määrittää pääosin vastuuvelan laskennassa käytettävä diskonttokorko (3 prosenttia) ja eläkelaitosten keskimääräisestä vakavaraisuudesta johdettu eläkevastuiden täydennyskerroin. Osalle vastuuvelkaa tuottovaatimus määräytyy eläkelaitosten keskimääräisen osakesijoitusten tuoton mukaan.